Resource structure for smart metering systems supporting prepaid functionality

Resource structure for smart metering systems supporting prepaid functionality
Ivaylo I. Atanasov

 

Cite as:

Smart metering is one of the main application areas of Machine-to-Machine communications (M2M). Smart meters using M2M can automatically collect and send data about energy supply and usage for monitoring and billing by utilities companies. Prepayment smart metering systems help customers budget with their utilities consumption. This paper suggests an information model of resources of smart metering information system which supports prepayment functionality. Based on requirements to energy usage monitoring for prepaid customers, a tree structure modeling relationship of different resource types supporting advanced tariffing and payment management is synthesized. Uses cases which illustrate the usage of the suggested smart metering resource structure are presented.

 

Интелигентното отчитане е една от основните приложни области на комуникациите между устройства (М2М). Интелигентните отчитащи устройства, използващи М2М, могат автоматично да събират и изпращат данни за предоставената и консумирана енергия на разпределителните дружества с цел наблюдение и таксуване. Предплатените интелигентни отчитащи системи подпомагат управлението на бюджета на клиентите и доставчиците на електроенергия. Тази статия предлага информационен модел на ресурси на интелигентна отчитаща информационна система, която поддържа предплатена функционалност. На базата на изискванията към наблюдение на използването на енергия за предплатени потребители, е синтезирана дървовидна структура, моделираща, връзките между различни типове ресурси, поддържащи множество тарифи и управление на предплатения профил. Представени са случаи на използване, които илюстрират приложимостта на предложената структура на ресурси.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Atanasov I. I. Resource structure for smart metering systems supporting prepaid functionality. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (9-10), 2014, pp. 18-24, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140910-03