Nanotechnology – the moving force of nowadays electronics, information technologies and telecommunications

Nanotechnology – the moving force of nowadays electronics, information technologies and telecommunications
Georgi M. Mladenov

 

Cite as:

Modern electronics devices and systems, computers and telecommunications are developing due to the achievements in nanotechnologies – a new scientific and applied field that uses the application of methods and techniques that provide the possibility to form in a controlled manner and modify objects comprising of components of size less than 100 nm. This article discusses some problems, the current state and the most likely future in the development of the aforementioned fields.

 

Съвременните електронни прибори и системи, компютри и телекомуникации се развиват на базата на постиженията на нанотехнологиите – новата научно-практическа област, която се занимава с развитието и приложенията на методи и техники обезпечаващи възможността контролирано да се формират и модифицират обекти, съдържащи компоненти, по-малки от 100 nm. Тази работа дискутира някои проблеми, днешното състояние и по-вероятното бъдещо развитие на изброените области.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Mladenov G. M. Nanotechnology – the moving force of nowadays electronics, information technologies and telecommunications. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (11-12), 2015, pp. 3-10, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20151112-01