Model-driven development of event management system

Model-driven development of event management system
Tsvetelina Ivanova, Elena Koleva, Idilia Batchkova, Dobrin Nikolov

 

Cite as:

Electron Beam Technologies Conference is an international conference, which originated in 1985. The challenge for the management of this event, as well as the numerous such events that are organized every year around the world, is to provide improved (easier) way for the accomplishment of the process for both the participants and the organizers. One of the most promising approaches in the quality improvement of an information system is the Model Driven Development (MDD). It implements models at different levels of abstraction and applies the model transformation into a generated code. The main objective of this paper is to present an approach for model-driven development of event management system based on UML. The main requirements and data model of the system are modelled with UML use case diagrams, class diagrams and activity diagrams in order to achieve portable and reusable models of the system. The conceptual data model is implemented in a MySQL based database.

 

Конференцията за електроннолъчеви технологии е международна конференция, стартирала през 1985 г. Предизвикателството за управлението на това събитие, както и на многобройните такива събития, организирани всяка година по света, е да предостави подобрен (по-лесен) начин за реализирането на процеса както за участниците, така и за организаторите. Един от най- обещаващите начини за подобряване на качеството на информационната система е използването на Моделно Базирана Разработка (MDD). Този подход използва модели на различни нива на абстракция и прилага трансформация на модела в код. Основната цел на тази публикация е да представи моделно базиран подход за разработката на система за управление на събития, основавайки се на UML. Основните изисквания и модела на данните са моделирани чрез UML диаграмите “случаи на използване”, “клас” и “активност”, за да се постигнат преносими и многократно използваеми модели на системата. Концептуалния модел на данни е имплементиран в MySQL база данни.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Ivanova Ts., Koleva E., Batchkova I., Nikolov D. Model-driven development of event management system. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 9-10, 2018, pp. 265-270, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180910-07