Impact of an energy conservation measure on reducing CO2 emissions

Impact of an energy conservation measure on reducing CO2 emissions
Mila Ilieva-Obretenova

 

Cite as:

The study uses saved energy (the expected annual economy of electrical energy) to describe the impact of energy conservation measure (М1) – Reconstruction of the electric drive and control of a basic hoisting machine, on reducing CO2 emissions. A technological analysis for determining losses without implementation of М1 was made. An investment analysis to determine energy savings in kilowatt-hours for a year with implementation of М1 was performed. The value of energy savings is adjusted with a coefficient of emission factor (СО2) for electrical energy. Further research will involve an analysis of other energy conservation measures and their impact on the reduction of harmful emissions. In the long run and on a larger scale the improvement of the energy balance of technological systems will be favourable for slowing down climatic changes.

 

В статията е използвана спестената енергия (очаквана годишна икономия на електрическа енергия) за описание на влиянието на енергоспестяваща мярка (М1) – преустройство на електрозадвижването и управлението на основна подемна машина върху намаляване на емисиите на СО2. Направен е технологичен анализ за определяне на загуби без внедряване на М1. Извършен е инвестиционен анализ за определяне на енергоспестяването в киловатчаса за една година с внедряване на М1. Стойността на енергоспестяването се коригира с коефициент на емисионен фактор (СО2) за електрическа енергия. Бъдещата работа включва анализ и на други енергоспестяващи мерки и тяхното влияние върху намаляването на вредни емисии. Дългосрочно и в по-широк мащаб усъвършенстването на енергийния баланс на технологичните системи ще благоприятства забавянето на климатичните промени.


Download PDF full text

Cite this article as:

Ilieva-Obretenova M. Impact of an energy conservation measure on reducing CO2 emissions. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 56 (3-4), 2021, pp.46-54, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20210304-03