Experimental validation of the frequency multiplexing method of simultaneous wireless transmission of energy and information signals

Experimental validation of the frequency multiplexing method of simultaneous wireless transmission of energy and information signals
Lyudmil Petkov, Nikolay Madzharov

 

Cite as:

Wireless energy transfer and bidirectional transfer of information and control signals, using the same inductive connection, has been a current topic of research in recent years. Depending on the required transmitted power and the speed of the transmitted information and control signals, several methods have outlined – a method with sequential transfer of energy and data, a method with simultaneous transfer of energy and data, using a change in the frequency of the inverter and the load resistance of the energy receiver, and a method of simultaneous transfer of energy and data by frequency multiplexing. The main focus of the present work is on the frequency multiplexing method. This article, based on a laboratory model developed, presents the experimental studies performed on the effect of the power inverter control pulse duty cycle on the accuracy of data transmission.

 

Безжичният трансфер на енергия и двупосочния трансфер на информационни и управляващи сигнали, използвайки една и съща индуктивна връзка е актуална тема на изследване през последните години. В зависимост от необходимата предавана мощност и скорост на предаваните информационни и управляващи сигнали са се очертали няколко метода – метод с последователен трансфер на енергия и данни, метод с едновременен трансфер на енергия и данни, използвайки промяна честотата на инвертора и товарното съпротивление на приемника на енергия, метод с едновременен трансфер на енергия и данни, чрез мултиплексиране на честотите. Основно внимание в настоящата работа е отделено на метода с мултиплексиране на честотите. В настоящия статия на базата на разработен лабораторен макет са представени извършените експериментални изследвания, за влиянието на коефициента на запълване на силовата синусоида върху точността при предаването на данни.


Download PDF full text

Cite this article as:

Petkov L., Madzharov N. Experimental validation of the frequency multiplexing method of simultaneous wireless transmission of energy and information signals. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (11-12), 2019, pp.184-191, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20191112-02