Electron Beam Heat Treatment of Aircraft Engine Combustion Chamber Casings, Made of Precipitation-Hardened Heat- Resistant Chrome Nickel Alloys

Electron Beam Heat Treatment of Aircraft Engine Combustion Chamber Casings, Made of Precipitation-Hardened Heat- Resistant Chrome Nickel Alloys
P. D. Zhemanyuk, I. A. Petrik, О. V. Gnatenko, Y. А. Marchenko

 

Cite as:

Electron beam age hardening at repair of combustion chamber made of heat-resistant chrome nickel alloys is studied. At replacing old flange with a new one (welded by electron beam) furnace heat treatment in terms of age hardening is not applicable. In the paper implementation of electron beam age hardening of the parts is studied. This new technology allows performing combustion chamber repair without degrading the properties of parent metal and weld.

 

Изучено е електроннолъчевото стареене и затвърдяване на горивните камери направени от топло-устойчива хром-никелова сплав. При замяна на износен фланец с нов (заварен с електронен лъч) термична обработка в пещ за да се постигне затвърдяване чрез стареене е неприменима. В работата приложение на електроннолъчево стареене и затвърдяване на частите е изучено. Тази нова технология позволява изпълнение на ремонт на горивни камери без влошаване на свойствата на основния метал и шева.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Zhemanyuk P., Petrik I., Gnatenko О., Marchenko Y. Electron beam heat treatment of aircraft engine combustion chamber casings, made of precipitation-hardened heat-resistant Chrome-Nickel alloys. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 212-215, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-33