Electron beam additive manufacturing at the Nuclear AMRC

Electron beam additive manufacturing at the Nuclear AMRC
Bernd Baufeld, Robert Widdison, Thomas Dutilleul, Keith Bridger

 

Cite as:

The Nuclear AMRC was established in the UK as an arm of the University of Sheffield to support industry and secure contracts in the nuclear sector – a wide scope of activities including nuclear new build, plant operations and decommissioning & waste management systems. One of the key goals is to work with industry partners in reducing unit cost, fabrication time, and risk associated with traditional manufacturing processes, whilst also striving to improve quality and engage with the industry regulators. The Nuclear AMRC’s facility was designed to accommodate large component development programmes and is capable of producing demonstrator components, using an array of state-of-the-art fabrication & manufacturing solutions.

Acknowledging the great potential of electron beam welding (EBW) for modern manufacturing the Nuclear AMRC operates 2 EBW facilities. One of them is the largest electron beam facility in the UK, with a vacuum chamber volume of 208 m3, allowing EBW of large scale components as required for nuclear manufacturing. The mobile 30 kW, 60 kV gun is attached to an x-y-z gantry via two rotary axes. These axes together with turn and tilt tables are all CNC controlled allowing a very flexible approach for welding of parts up to 100 tons with sizes up to 6 x 4 x 3 metres. In addition two wire feeders are attached to the gun opening the facility to additive manufacturing.

Additive manufacturing achieves increasingly more acceptance for industrial applications. Electron Beam Additive Manufacturing (EBAM) exhibits a very efficient, high power energy source which easily couples with metals promising one of the highest deposition rates for all metal additive manufacturing technologies. The processing in high vacuum is ideal for reactive alloys. CNC is standard for most of the EBW set-ups allowing easy application of an automated build strategy.

This paper aims to present EBAM builds realised at the Nuclear AMRC demonstrating the ability to achieve complex structures for different materials.

 

Ядреният AMRC е създаден във Великобритания, като инструмент на университета в Шефилд, който да подкрепи индустрията и осигури договори в областта на атомната енергетика – един широк обхват от дейности, включително и ядреното ново строителство, действието на оборудването и извеждането му от експлоатация, както и управлението на системите от отпадъци. Една от основните цели е да се работи с партньори от индустрията за намаляване на единичната цена, времето за производство, както и рисковете, свързани с традиционните производствени процеси, като в същото време се стреми да подобри качеството и да се ангажира с регулаторите в индустрията. Съоръженията на ядрения AMRC са предназначени за изпълнение на програми за разработване на големи компоненти и са в състояние да произвеждат демонстративни компоненти, като се използва набор от най-съвременни производствени решения.

Признавайки големия потенциал на електроннолъчевото заваряване (ЕЛЗ) за модерно производство в ядрения AMRC оперират 2 съоръжения за ЕЛЗ. Едното от тях е най- голямото съоръжение за ЕЛЗ в Обединеното кралство, с обем на вакуумната камера от 208 m3, което позволява ЕЛЗ на големи възли, каквито се изискват в ядреното производство. Мобилна 30 kW, 60 kV електронна пушка е прикрепена към X-Y-Z портална конструкция чрез две въртящи се оси. Тези оси заедно с въртящи и накланящи се маси са CNC контролирани и позволяват много гъвкав подход за заваряване на части до 100 тона с размери до 6 x 4 x 3 метра. В допълнение две устройства за използване на добавъчен заваръчен тел са приложени към електронната пушка, с което съоръжението се отваря и към производство с добавяне на метал.

Производството с добавяне на метал постига все повече индустриални приложения. Електронно-лъчевото адитивно производство (ЕЛАП) използва много ефикасен и с висока мощност източник на енергия, който лесно се свързва с метали, обещавайки една от най- високите скорости на отлагане между всичките технологии за производство с добавяне на метал. Обработката в дълбок вакуум е идеална за реактивни сплави. CNC е стандартна за повечето от машини за ЕЛЗ, което позволява лесното създаване на стратегия за автоматично натрупване на добавяния метал.

Тази статия има за цел да представи ЕЛАП, които се реализират в ядрения AMRC и демонстрират способността за получаване на сложни структури от различни материали по тази нова технология.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Baufeld B., Widdison R., Dutilleul T., Bridger K. Electron beam additive manufacturing at the Nuclear AMRC. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 25-30, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-04