EBW of nuclear pressure vessel steels

EBW of nuclear pressure vessel steels
Bernd Baufeld, Joshua Priest, Thomas Dutilleul

 

Cite as:

Part of the mission for the Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre (Nuclear AMRC) is to develop, mature and deploy advanced manufacturing technologies in the nuclear manufacturing industry. Electron beam welding (EBW) is widely considered to be one of the game-changing technologies which could reduce pressure vessel fabrication lead time, unit cost and manufacturing risk, while maintaining or improving quality & component integrity. This paper presents development work for the use of EBW as a joining technique for nuclear pressure vessel (NPV) steel walls of up to 100 mm thickness. SA508 Grade 3 as well as the higher strength type SA508 4N with increased hardenability were investigated. It has been demonstrated that EBW has the capability of joining these sections in a single pass, with elementary microstructural and mechanical examinations underpinning the basic performance support for such capability. Two-thirds scale components, such as those typical of a Small Modular Reactor (SMR) have demonstrated this processing duty-cycle further with the joint being completed in 26 minutes. This work will strengthen the viability of EBW applied to primary circuit safety-critical components, and will support a future ASME III code case.

 

Част от мисията на изследователски център за съвременно ядрено производство (ИЦСЯП) е да развива, тества и внедрява технологии в ядрената машиностроителна индустрия. Електроннолъчевото заваряване (ЕЛЗ) се разглежда широко като нова технология, която може да съкрати времето за производство, цената и производствения риск при същото или подобрено качество и интегритет на компонентите. Този труд представя работите по използване на ЕЛЗ като съединяваща методология за ядрени съдове, работещи под налягане, стоманените стени на които достигат 100 мм дебелина. Изследвахме SA508 качество 3, както и стомана с висока якост SA508 4N с повишена възможност за затвърдяване. Демонстрирано бе, че ЕЛЗ може да съединява тези секции с един проход, с елементарни микро-структурни и механични тествания, подсилвайки основните производствени основи на тази възможност. Компоненти с размер две трети, като тези, типични за Малък модулен реактор (ММР), демонстрираха този бъдещ производствен цикъл, при който съединението стана за 26 минути. Тази работа заздравява представата за прилагане на ЕЛЗ към критични за надеждността на първичния кръг компоненти и ще подкрепи случаите на бъдещия ASME III код.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Baufeld B., Priest J., Dutilleul Th. EBW of nuclear pressure vessel steels. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 6-7, 2018, pp. 136-141, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180506-06