Classification of chest X-Ray images using Orange Data Mining Tool

Classification of chest X-Ray images using Orange Data Mining Tool
Lilyana S. Koleva, Georgi A. Filipov

 

Cite as:

In this article, the capabilities of the Orange Data Mining software product to classify chest Xray images are shown. Viewed images of patients are divided into three categories: healthy, with Covid-19 and with viral pneumonia. Several classification methodologies are reviewed and compared, such as: neural networks, nearest neighbor method, decision tree, etc.

 

Статията разглежда възможностите на софтуерният продукт Orange Data Mining да класифицира изображения рентгенография на гръден кош. Разглежданите изображения на пациенти са разделени в три категории: здрави, с Covid-19 и с вирусна пневмония. Разглеждат се и се сравнява няколко методологии за класифициране, като: невронни мрежи, метода на най-близките съседи, дърво на решенията и др.


Download PDF full text

Cite this article as:

Koleva L. S., Filipov G., Classification of chest X-Ray images using Orange Data Mining Tool. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 58 (2), 2023, pp.35-39, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20230200-02