Calculating the net cost of universal postal service – pragmatic approach

Calculating the net cost of universal postal service – pragmatic approach
Zdravko A. Mihaylov, Valentin T. Tsenov

 

Cite as:

The postal sector provides services of public interest. The postal services in the EU are fully liberalized with the removal of the reserved market share. Market regulation is not able to meet public needs at any time. This requires the imposing of obligation for the provisioning of the service which is a financial burden for the operator. The costs should be done with this, which imposes the obligation. This article presents methods for calculating the net cost. The main accent is put on the risks of using the method “Net avoided costs” – which was the main reason for this article. A new, pragmatic approach has been proposed by describing two postal operators. The first one is the current postal operator with obligation to provide the service. It provides service through profitable and unprofitable business centers. The second, “Pragmatic” operator includes only profitable centers of the current operator in the model is a part of it. The pragmatic operator actually avoided some of the costs compared to obliged operator, as a result of economies of scale and demand conditions. Formulas are proposed for determining the net costs incurred and practice basic conclusions about the benefits and applicability of the model.

 

Пощенските съобщения осигуряват обществени услуги. Те се либерализират напълно с премахването на запазения пазарен дял. Пазарното регулиране не винаги може да отговори на обществените потребности. Това налага въвеждането на задължения за обслужване, които са финансова тежест за оператора. Покриването на разходите трябва да се осъществи с помощта на този, който налага задължението. Представени са методи за измерване на нетните разходи. Акцентирано е на рисковете от използване на метода „Нетни избегнати разходи” – основен мотив за настоящия доклад. Предложен е нов, прагматичен метод. Участват два пощенски оператора. Първият е действащия оператор със задължения. Той предоставя услугата чрез рентабилни и нерентабилни бизнес центрове. Вторият, “Прагматичен” оператор, обхваща само рентабилните центрове на действащия оператор и в модела се явява част от него. Прагматичният оператор реално избягва част от разходите, в сравнение със задължения оператор, в резултат на икономия на мащаба и условията на търсенето. Предложени са формули, основни изводи за предимства и приложимост на метода. Ключови думи: нетни разходи, универсална пощенска услуга, задължения.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Mihaylov Z. A., Tsenov V. T. Calculating the net cost of universal postal service – pragmatic approach. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (7-8), 2015, pp. 30-35, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20150708-06