Best practices for designing user experience for Internet of Things and virtual reality

Best practices for designing user experience for Internet of Things and virtual reality
Elena Shoikova, Anatoly Peshev

 

Cite as:

This paper is focused on the principles of designing user experience (UX) for Internet of Things (loT) and virtual reality (VR) and creating effective user interfaces(UI) that incorporate wearable technology and rapid prototyping tools. New lean models will help to develop and cultivate new design processes and solve problems for products. It will emphasize product coherence among multiple devices including future UI design trends such as augmented reality, virtual reality and emotional design. Conventional interfaces are no longer adequate means for interaction and the traditional computing paradigm will be replaced or complemented by new forms of interaction. This paper aims to conceptualize the foundations of design and implementation of 21st century interactive technologies and make an overview of the best practices. Designing in such context requires expertise in a large and diverse set of domains ranging from hardware-level sensor design all the way to user experience aspects. This paper addresses the vision that these requirements go largely beyond traditional UI design techniques, calling for next generation tools that can integrate all of them in a unified manner. Our research is based on the literature exploring various solutions in different fields like education, research, industry and gaming.

 

Тази статия се фокусира върху принципите на проектиране на потребителски опит (UX) за интернет на нещата (loT) и виртуална реалност (VR) и създаване на ефективни потребителски интерфейси(UI), които включват технологиите подходящи за носене и инструменти за бързо създаване на прототипи. Новите модели ще помогнат да се развият и култивират нови дизайнерски процеси и да се решават проблеми за продуктите, подчертавайки съгласуваността между множество устройства, тенденциите в дизайна на бъдещите потребителски интерфейси, като добавената реалност, виртуалната реалност и емоционалния дизайн. Конвенционалните интерфейси вече не са подходящи средства за взаимодействие и традиционната компютърна парадигма ще бъде заменена или допълнена от нови форми на взаимодействие. Целта на тази статия е да концептуализира основите на проектирането и реализацията на съвременните интерактивни технологии и да направи преглед на най-добри практики. Проектирането в този контекст изисква експертен опит в различни области, вариращи от проектиране на хардуерно ниво на сензорите до всички аспекти на потребителския опит и изживявания. Статията се фокусира върху визията, че тези изисквания до голяма степен надхвърлят традиционните техники за дизайн на UI, като насочва вниманието към инструменти от следващо поколение, които да могат да интегрират всичко по един и същ начин. Нашето изследване се основава на литературни източници за различни решения в области като образование, научни изследвания, индустрия и игри.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Shoikova E., Peshev A. Best practices for designing user experience for Internet of Things and virtual reality. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (9-10), 2017, pp. 22-29, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170910-04