A practical approach for introductory embedded systems teaching

A practical approach for introductory embedded systems teaching
Peter Yakimov

 

Cite as:

In order to prepare the students for the challenges of their future job the Faculty of Electronic Engineering and Technologies at Technical University of Sofia accepted a new curriculum for Bachelor degree in Electronics which was created after many iterations and discussions with the partners companies and employers organisations. In this paper a part of the course programme in “Practice on open source platforms programming” is presented. The course gives the students theoretical knowledge about embedded systems programming and practical skills in this field. Some examples from the laboratory work that represent the practical approach for introductory teaching in embedded systems programming are given. The practical approach is useful for the beginners. With emphasizing on the practice rather than on the academic theory they accept the material easier. The open source hardware and software – Arduino development board and the software IDE are very useful for the introductory education.

 

За да подготви студентите за предизвикателствата на бъдещата им работа Факултетът по електронна техника и технологии на ТУ-София прие нов учебен план за ОКС „Бакалавър” по специалност „Електроника”, който беше създаден след много обсъждания и разговори с фирмите партньори и организациите на работодателите. Тази статия представя част от учебната програма на дисциплината “Практикум по програмиране на платформи с отворен код”. Дисциплината дава на студентите теоретични знания за програмиране на вградени системи и практически умения в тази област. Представени са някои примери от лабораторните упражнения, които илюстрират практическия подход за начално обучение в областта на програмирането на вградени системи. Практическият подход е полезен за начинаещите. С акцент върху практиката, а не върху академичната теория те приемат материала по-лесно. Платформите с отворен код – системата за развитие Arduino и съответната програмна среда са много подходящи и полезни за началното обучение.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Yakimov P. A practical approach for introductory embedded systems teaching. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (7-8), 2015, pp. 2-6, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20150708-01