A general concept and implementation of a DSP-based QAM digital modulator

A general concept and implementation of a DSP-based QAM digital modulator
Emil E. Vladkov

 

Cite as:

The versatility of a Digital Signal Processor (DSP) can be used to implement easily various Quadrature Amplitude Modulation (QAM) tasks on a prototype board interconnected to the ADSP21061 EZ-KIT LITE DSP evaluation system extension ports. The article describes the allocation of the different subtasks associated with the digital modulation to the DSP hardware and to the extension board respectively. The prototype board consists of two high speed Digital-to- Analog Converters for the I- and Q-components of the QAM signal, a dedicated QAM modulator chip working in the analog domain and a RF local oscillator chip to supply the carrier signal to the modulator. The different constellation diagrams the proposed modulator can carry out are synthesized by the DSP hardware through symbol remapping look-up tables. The complete hardware circuit diagram of the prototype board DM9753 is presented and discussed in the article and the future investigation and experimental measurement works to be performed on the digital modulator proposal are outlined.

 

Гъвкавостта на цифровите сигнални процесори (DSP) може да бъде използвана за лесно осъществяване на различни задачи, свързани с квадратурно-амплитудната модулация (QAM), посредством прототипна система, свързана към разширителните портове на ADSP21061 EZ-KIT LITE DSP развойната система. Статията описва разпределението на различните подзадачи, свързани с цифровата модулация, към апаратното осигуряване на цифровия сигнален процесор и към разширителната платка съответно. Прототипната система се състои от два високоскоростни цифрово-аналогови преобразувателя за I- и Q-компонентата на QAM сигнала, специализирана интегрална схема, соъществяваща QAM модулатицята в аналоговата област, и интегрална схема на радиочестотен локален осцилатор, осигуряващ носещия сигнал на модулатора. Различните констелационни диаграми, които предложеният модулатор може да осъществява, се синтезират от апаратното осигуряване на DSP посредством таблично представяне на координатите на отделните символи данни. Представена и дискутирана е пълната схемна реализация на прототипната система DM9753 и са очертани задачите на бъдещата изследователска и експериментална измервателна работа по предложения цифров модулатор.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Vladkov E. E. A general concept and implementation of a DSP-based QAM digital modulator. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (1-2), 2015, pp. 18-25, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20150102-02