A functional model extension of OMA device management

A functional model extension of OMA device management
Ivaylo I. Atanasov, Evelina N. Pencheva

 

Cite as:

Machine-to-Machine (M2M) communications allow interworking of smart objects such as sensors, actuators and monitors, and development of innovative applications. Remote entity management provides means of managing M2M device life cycles. Open Mobile Alliance (OMA) defines a device model aimed to support management applications. The OMA device model includes communication attributes of the managed device but does not describe device attributes related to its sensor or actuator functions. The paper presents an extension of OMA device model that includes common sensor and actuator data that might be of interest in the management context. New information structures are defined and described in XML format. The usage of the proposed information structures is illustrated by use cases. State models representing the managing entity’s view on the state of M2M device are synthesized. The state models allow scheduling device management tasks, configuring connectivity, firmware updating, performance monitoring, installing and updating software, and managing device capabilities.

 

Комуникациите между устройства (M2M) разрешават взаимодействие на интелигентни обекти като сензори, активиращи устройства и монитори, както и разработване на иновативни приложения. Мениджмънтът на отдалечена единица осигурява средства за мениджмънт на жизнения цикъл на М2M устройство. Open Mobile Alliance (OMA) дефинира модел на устройство, предназначен да подпомага приложения за мениджмънт. Моделът на устройство на OMA включва комуникационни атрибути на управлявания обект, но не описва атрибути на устройството, които са свързани с неговите сензорни или въздействащи функции. Статията представя разширение на ОМА модела на устройство, което включва общи данни за сензори и активиращи устройства, които могат да представляват интерес в контекста на мениджмънта. Дефинирани са нови структури от данни, които са описани в XML формат. Използването на предложените структури от данни е илюстрирано чрез примери. Синтезирани са модели на състоянията, представящи виждането на управляващата единица. Моделите на състоянията са приложими при мениджмънта на конфигурацията и мениджмънта на неизправностите.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Atanasov I. I., Pencheva E. N. A functional model extension of OMA device management. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (3-4), 2014, pp. 34-41, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140304-06