A comparative analysis of the influence of exploitation parameters on the energy efficiency of pyroceramic electric hot plates and induction hobs

A comparative analysis of the influence of exploitation parameters on the energy efficiency of pyroceramic electric hot plates and induction hobs
Yanita Slavova, Mariya Marinova

 

Cite as:

Over the past years, energy efficiency has become a current issue of great concern in all spheres of industry and household sector. This paper presents a comparative analysis of the consumed electric power and the efficiency factor (EF) of some of the most often used and comparatively most energyconsuming household appliances: electric hot plates (EHP). The results obtained and the conclusions drawn show that the use of modern pyroceramic plates and induction hobs improves energy efficiency. The development of adequate models for evaluation of the influence of the exploitation and design factors on the energy efficiency of EHP will enable the achievement, with ecodesign of these appliances, of maximum boundary values of energy consumption in energy-related products, as set in the draft of the EU Regulation for implementation of Directive 2009/125/EC, and will also ensure that adequate measures are taken to improve the energy-efficiency services in this sector as per BS EN 15900.

 

През последните години въпросът за енергийната ефективност във всички сфери на промишлеността и битовия сектор е изключително актуален. В разработката е направен сравнителен анализ относно консумираната електроенергия и КПД на едни от най-често използваните в бита и сравнително най-енергоемки консуматори – електронагревателни плочи (ЕНП). Получените резултати и направените изводи показват, че използването на съвременните пирокерамични плочи и индукционни котлони водят до повишаване на енергийната ефективност. Разработването на адекватни модели за оценка на влиянието на експлоатационните и конструктивни фактори върху енергийната ефективност на ЕНП ще позволи при екопроектиране на тези съоръжения да се постигнат максималните гранични стойности за консумацията на енергия на електрическите котлони, заложени в разработвания регламент на ЕС за прилагане на Директива 2009/125/ЕО, както и за предприемане на необходимите мерки за подобряване на енергийноефективните услуги в тази сфера, съгласно БДС EN 15900.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Slavova Y. S., Marinova M. Iv. A comparative analysis of the influence of exploitation parameters on the energy efficiency of pyroceramic electric hot plates and induction hobs . Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 52, No. 01-02, 2017, pp. 56-63, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170102-07