Volume 52, Issue 1-2, 2017

20220102-full.png
Issue 1-2, 2022

ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA E+E

Vol. 57. No 1-2/2022
Monthly scientific and technical journal
Published by:
The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications /CEEC/, BULGARIA

20220102-full

C O N T E N T S

Radi P. Romansky
Technological aspects of e-governance 1

Seferin Mirtchev
Challenges for Engineering Education, Research and Innovation – Survey 8

Takeshi Tanaka, Masayuki Yamauchi, Koji Kakugawa, Toshikazu Uchida, Shigekazu Ishihara, Keiko Ishihara
Feedback control of ozone concentration in a room using an ozone generator and the Internet of Things with built-in sensor 24

20220102-01
Technological aspects of e-governance
Radi P. Romansky

Cite as:

The contemporary information society has determined the main priority of digital technologies in maintaining the basic processes in society. It is often emphasized that the main feature of modern society is the accompaniment of information from organizational, commercial, social and legal innovations, including changes in business relations. This determines the important role of e-governance in public life and social communications at various levels. In this reason, the article presents an author’s view of the technological aspects of e-governance and its main component e-government as a parts of the contemporary digital age. The main technological features, participants in the processes and the defined relationship between them are presented, with emphasis on the digitalization of processes and management structures. Attention is also paid to the possible challenges to privacy and personal data in digital communications.

 

Съвременното информационно общество е определило основен приоритет на цифровите технологии при поддържане на основните процеси в обществото. Често се подчертава, че основна характеристика на съвременното общество е придружаване на информацията от организационни, търговски, социални и юридически нововъведения, включително и промени в бизнес отношенията. Това определя значимата роля на е-управлението в обществения живот и социалните комуникации на различни нива. В този смисъл статията представя един поглед на автора за технологичните аспекти на е-управлението и неговия основен компонент е- правителството като част от съвременната цифрова ера. Представени са основни технологични особености, участници в процесите и дефинираните взаимоотношение между тях, като е акцентирано на цифровизацията на процесите и управленските структури. Отделено е внимание и на възможните предизвикателства пред личната неприкосновеност и личните данни при цифровите комуникации.


Download PDF full text

Cite this article as:

Romansky P. R. Technological aspects of e-governance. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 57 (1-2), 2022, pp.1-7, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20220102-02
Challenges for Engineering Education, Research and Innovation – Survey
Seferin Mirtchev

Cite as:

Today, the technologies are a critical driver of economic development. The engineers are crucial for effective technology management. Educating engineers who can adapt successfully to the everchanging fields of complex technologies and systems is a significant challenge. The creativity and innovative capabilities of engineers are essential for the operation and advancement of our societies. The engineers are a key contributor to the innovation process, which is of fundamental importance for our national economies. In this survey, an attempt is made to show the current state of engineering education, innovation, and research. The challenges are described, taking into account the frameworks Industry 4, Education 4 and Society 5. The educational technologies and goals are discussed. Statistics showing global trends in education are presented. The purpose of this survey is to show the importance of engineering education, innovation, and research for the development of our society, to help improve engineering education and to enable the right decisions to be made in the development and improvement of educational technologies.

 

Днес технологиите са критичен двигател на икономическото развитие. Инженерите са от решаващо значение за ефективното управление на технологиите. Обучението на инженерите, които могат да се адаптират успешно към постоянно променящите се области и сложността на технологиите и базираните на технологии системи, е значително предизвикателство. Креативността и иновативните способности на инженерите са от съществено значение за функционирането и напредъка на нашите общества. Инженерите имат ключов принос в иновационния процес, който е от основно значение за нашите национални икономики. В този обзор е направен опит да се покаже съвременното състояние на инженерното образование, на иновациите и на изследванията. Описани са предизвикателствата пред тях, отчитайки Индустрия 4, Образование 4 и Общество 5. Показани са образователните технологии и цели. Представени са статистически данни, показващи глобалните тенденции в образованието. Целта на този обзор е да покаже важността на инженерното образование, на иновациите и на изследванията за развитието на нашето общество, да помогне за подобряване на инженерното образование и да даде възможност да се вземат правилни решения при развитие и усъвършенстване на образователните технологии.


Download PDF full text

Cite this article as:

Mirtchev S. Challenges for Engineering Education, Research and Innovation – Survey. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 57 (1-2), 2022, pp.8-23, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20220102-03
Feedback control of ozone concentration in a room using an ozone generator and the Internet of Things with built-in sensor
Takeshi Tanaka, Masayuki Yamauchi, Koji Kakugawa, Toshikazu Uchida, Shigekazu Ishihara, Keiko Ishihara

Cite as:

Recently, coronavirus has spread worldwide and is becoming a major challenge. Under such circumstances, coronavirus inactivation using ozone has been reported. We have also installed a Sigfox antenna at Hiroshima Institute of Technology and have been developing Internet of Things (IoT) devices through the Internet using the Sigfox network. In this study, an ozone generator and an IoT device, which is an ozone concentration measuring device with a Sigfox communication function, were used to show the ozone concentration on a computer. Additionally, using feedback control, we obtained a CT value of 60, which can inactivate coronavirus from 1/10 to 1/100, after operating for 24 h at an acceptable ozone concentration (less than 0.1 ppm).

 


Download PDF full text

Cite this article as:

Tanaka T., Yamauchi M., Kakugawa K., Uchida T., Ishihara S., Ishihara K. Feedback control of ozone concentration in a room using an ozone generator and the Internet of Things with built-in sensor. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 57 (1-2), 2022, pp.24-30, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20210912-full
Issue 9-12, 2021

ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA E+E

Vol. 56. No 9-12/2021
Monthly scientific and technical journal
Published by:
The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications /CEEC/, BULGARIA

20120912-full

C O N T E N T S

ELECTRONICS
Georgi I. Kolev
Integrated Smart Home system development 87

Elena G. Koleva, Lilyana S. Koleva, Volodia V. Dzharov, Boriana S. Spasova
Process parameter optimization of electron beam melting and refining of titanium 95

INFORMATION TECHNOLOGIES
Lilyana S. Koleva, Asen N. Hristov
Graphical user interface for simulation of the mechanical properties of a new type of black locust plywood for construction 100

Е-LEARNING
Mariya Al. Ivanova
The role of professional digital literacy for the transformation of academic teaching 107

20210912-03
Graphical user interface for simulation of the mechanical properties of a new type of black locust plywood for construction
Lilyana S. Koleva, Asen N. Hristov

Cite as:

The mechanical properties bending strength and modulus of elasticity in bending of a new type plywood for construction, based on black locust wood, have been investigated in relationship with the bonding technological factors. The experimental investigation is based on an optimal composite design with four control factors – temperature, pressure, bonding duration and specific glue consumption. Regression models describing the dependence of bending strength and modulus of elasticity in bending on the investigated technological bonding parameters are used for developing the graphical user interface aiming investigation and prediction of the mechanical properties. This software can be implemented for supporting the operator’s choice of appropriate work regimes, obtaining the required quality standards, for education and investigations.

 


Download PDF full text

Cite this article as:

Koleva L., Hristov A. Graphical user interface for simulation of the mechanical properties of a new type of black locust plywood for construction. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 56 (9-12), 2021, pp.100-106, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20210912-02
Process parameter optimization of electron beam melting and refining of titanium
Elena G. Koleva, Lilyana S. Koleva, Volodia V. Dzharov, Boriana S. Spasova

Cite as:

The mechanical properties bending strength and modulus of elasticity in bending of a new type plywood for construction, based on black locust wood, have been investigated in relationship with the bonding technological factors. The experimental investigation is based on an optimal composite design with four control factors – temperature, pressure, bonding duration and specific glue consumption. Regression models describing the dependence of bending strength and modulus of elasticity in bending on the investigated technological bonding parameters are used for developing the graphical user interface aiming investigation and prediction of the mechanical properties. This software can be implemented for supporting the operator’s choice of appropriate work regimes, obtaining the required quality standards, for education and investigations.

 


Download PDF full text

Cite this article as:

Koleva E., Koleva L., Dzharov V., Spasova B. Process parameter optimization of electron beam melting and refining of titanium. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 56 (9-12), 2021, pp.95-99, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20210912-01
Integrated Smart Home system development
Georgi I. Kolev

Cite as:

This paper presents the process of development of an intelligent remote Smart Home system, which includes the definition of system functionality, the realization challenges and the elaborated solutions. The system is aimed at monitoring and managing elements of the smart home (or work environment) on the Home Assistant platform and its integration with voice assistants. The developed intelligent system solves the problem of using various interface applications, communication protocols and standards of the used devices. The system uses the location detection of the household members as a part of the Smart Home functionality. For the realization of some of the functions of the system, IoT control boards have been designed, manufactured, tested and implemented.

 


Download PDF full text

Cite this article as:

Kolev G. Integrated Smart Home system development. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 56 (9-12), 2021, pp.95-99, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20210912-04
The role of professional digital literacy for the transformation of academic teaching
Mariya Al. Ivanova

Cite as:

The role of digital literacy of academic teachers on the transformation and flexibility of the university and the learning process in a pandemic is studied. The analysis of the different opinions of the studied authors on digital literacy leads to the identification of 5 key mutually complementary points of view. A model of the digitally literate academic lecturer is presented. It is concluded that the digital transformation of the university is a process that provides it with fast and painless adaptability for learning and teaching in an unfamiliar context. But such a process is possible and effective by involving all stakeholders in the process led by academic lecturers who are digitally literate leaders in their field of teaching and classroom.

 


Download PDF full text

Cite this article as:

Ivanova, M. Al. The role of professional digital literacy for the transformation of academic teaching. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 56 (9-12), 2021, pp.107-112, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20121112-full
Issue 11-12, 2012

ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA E+E

Vol. 47. No 11-12/2012
Monthly scientific and technical journal
Published by:
The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications /CEEC/, BULGARIA

20121112-full

C O N T E N T S

ELECTRICAL MACHINES
Vladimir Lazarov
The Department of Electrical Machines in the 21st century 3

Emil Sokolov, Bojidar Milanov
Magnetic field analysis of wound-rotor induction motor 11

Stoyan Batashki
Study of the leakage magnetic field in the end zone of the hydro-generators at Belmeken PSHPP, Sestrimo HPP and Momina Klisura HPP 16

Ivaylo Panayotov
Problems caused by thermal expansion of the stator magnetic core of large hydro generators, methods and means of solving them 24

Dimitar Sotirov, Miho Mihov
Static torque of synchronous reluctance motors with distributed winding 28

Plamen Rizov, Valchan Georgiev Adrian Ivanov
Overview of the systems for On-line partial discharge monitoring for large generators and motors 33

Georgе Todorov, Gantcho Bojilov
Magnetizing current monitoring and analysis for detecting turn-to-turn short circuit in transformer 41

Emil Ratchev, Radka Krasteva, Kristo Kristov
Vibration based rotor speed estimation in diagnostics of a high speed sensorless induction motor drive 47

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
Vladimir Lazarov
Theoretical and practical problems of the modeling of wind-power generators 53

Vladimir Lazarov, Zahari Zarkov, Ludmil Stoyanov, Hristiyan Kanchev
Strategies for output power control of photovoltaic systems 62