Volume 52, Issue 1-2, 2017

20230100-full
Issue 1, 2023

ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA E+E

Vol. 58. No 1/2023
Monthly scientific and technical journal
Published by:
The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications /CEEC/, BULGARIA

20230100-full

C O N T E N T S

Nedko I. Perchemliev
Design of press for thermal welding of polymers 1

Ventsislava V. Dimitrova, Lilyana S. Koleva
Development and implementation of a national conference relational database in MS Access 8

Ivan Prodanov, Mila Ilieva-Obretenova
Analysis of the impact of two energy conservation measures on reducing CO2 emissions 12

Plamen V. Vasilev, Elena G. Koleva
Manufacturing operations management system for the electron beam welding: process modelling using IEC/EN 62264 standard 20

20230100-01
Design of press for thermal welding of polymers
Nedko I. Perchemliev

Cite as:

In this article, the methods of welding polymer materials are briefly presented. The whole process of designing a machine – a press for thermal welding of polymer materials (industrial plastics) has been tracked. The separate stages of the engineering work are presented – conceptual design, working design, formation of a control strategy, design of a control system, preparation of technical documentation, etc. The direct results of the design process are shown, namely: 2D-drawings and visualizations of the 3Dmodel of the machine in the software platform – 3DEXPERIENCE of SolidWorks; functional block diagrams, basic technological and electrical wiring diagrams drawn in Microsoft Visio. Regarding the design of a machine control system, a budget option is presented, with a rational economic evaluation. Classical relay-contactor schemes used in combination with a programmable thermo-regulator and cyclic relay time are considered. An investment.

 

В настоящата статия са представени накратко начините за заваряване на полимерни материали. Проследен е целият процес на проектиране на машина – преса за термично заваряване на полимерни материали (инженерни пластмаси). Представени са отделните етапи на инженерната работа – идейно проектиране, работно проектиране, формиране на стратегия за управление, проектиране на система за управление, оформяне на техническа документация и др. Показани са преките резултати от процеса на проектиране, а именно: 2D- чертежи и визуализации на 3D-модела на машината в софтуерната платформа – 3DEXPERIENCE на SolidWorks; блоково-функционални диаграми, принципни технологични и електро-схеми, начертани в Microsoft Visio. По отношение проектирането на система за управление на машината е представен бюджетен вариант, с рационална икономическа оценка. Разгледани са класическите релейно-контакторни схеми, използвани в комбинация с програмируем термо-регулатор и циклично реле време. Направена е инвестиционна оценка на проекта, с цел сравняване със система, изградена с PLC-контролер.


Download PDF full text

Cite this article as:

Perchemliev N. Design of press for thermal welding of polymers. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 58 (1), 2023, pp.1-7, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20230100-02
Development and implementation of a national conference relational database in MS Access
Ventsislava V. Dimitrova, Lilyana S. Koleva

Cite as:

Holding a national conference involves processing of a large amount of documents and information related to the smooth running of the event. In this paper, the development of a relational database in the MS Access environment is discussed and presented. The configured database was used to automate processes such as automated filling of forms and documents related to the preparation for holding a national conference.

 

Провеждането на национална конференция е свързано с обработката на голямо количество документи и информация, свързани с гладкото протичане на мероприятието. В настоящия доклад е разгледана и е представено разработването на релационна База Данни в средата на MS Access. Конфигурираната база данни е използвана за автоматизиране на процеси като автоматизирано попълване на бланки и документи, свързани с подготовката за провеждане на национална конференция.


Download PDF full text

Cite this article as:

Dimitrova V., Koleva L., Development and implementation of a national conference relational database in MS Access. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 58 (1), 2023, pp.8-11, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20230100-03
Analysis of the impact of two energy conservation measures on reducing CO2 emissions
Ivan Prodanov, Mila Ilieva-Obretenova

Cite as:

The study uses saved energy (the expected annual economy of electrical energy) to describe the impact of two energy conservation measures (ECM) on reducing CO2 emissions. The first measure M1 is Reconstruction of the electric drive and control of a basic hoisting machine. The second measure M2 is Replacement of a pump for main drainage. A technological analysis for determining losses in percent without implementation of M1 and M2 was made. An investment analysis to determine energy savings in percent and in kilowatt-hour per year with implementation of M1 and M2 was performed. The value in kilowatt-hour per year is adjusted with a coefficient of emission factor (CO2) for electrical energy. Further research will involve an analysis of other energy conservation measures and their impact on the reduction of harmful emissions. In the long run and on a larger scale the improvement of the energy balance of technological systems will be favorable for slowing down climatic changes

 

Изследването използва спестената енергия (очакваната годишна икономия от електроенергия), за да опише влиянието на две енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за намаляване на емисиите от СО2. Първата мярка М1 е Реконструкция на електрическото управление и контрол на основна подемна машина. Втората мярка М2 е Заместване на помпа за основен дренаж. Направен е технологичен анализ за определяне на загубите в проценти без реализация на М1 и М2. Извършен е инвестиционен анализ за определяне на енергоспестяването в проценти и в киловатчаса на година с реализация на М1 и М2. Стойността в киловатчаса на година се коригира с коефициент на емисионен фактор (СО2) за електрическа енергия. Следващите изследвания ще включват анализ на други енергоспестяващи мерки и тяхното влияние върху намаляването на вредни емисии. Дългосрочно и в по-голям мащаб усъвършенстването на енергийния баланс на технологичните системи ще бъде приоритет за забавяне на климатичните промени.


Download PDF full text

Cite this article as:

Prodanov I., Ilieva-Obretenova M., Analysis of the impact of two energy conservation measures on reducing CO2 emissions. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 58 (1), 2023, pp.12-19, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20230100-04
Manufacturing operations management system for the electron beam welding: process modelling using IEC/EN 62264 standard
Plamen V. Vasilev, Elena G. Koleva

Cite as:

In the presented work the IEC/EN 62264 standard is implemented for the Manufacturing Operations Management (MOM) system modelling of the electron beam welding process. The basic information system structural elements for enterprise application integration are: Product lifecycle management, Enterprise resource planning, Supply chain management, Customer relationship management. The manufacturing operations are divided into 4 groups: production operations, maintenance operations, quality operations and inventory operations. Experimental data, empirical models and multicriterial optimization approaches are used for the definition and the development of the production operation database of the integrated МОМ system. Each operation is presented with an activity model, defined by a set of activities that are required for manufacturing: definition, scheduling dispatching, resource management, execution, data collection, performance analysis and tracking. The system can be systematically improved by adding new production operations and decision support rules.

 

В представената работа стандартът IEC/EN 62264 е приложен за моделирането на система за управление на производствените операции на процеса на електронно лъчево заваряване. Основните структурни елементи на информационната система за интегриране на корпоративни приложения са: управление на жизнения цикъл на продукта, планиране на ресурсите на предприятието, управление на веригата за доставки, управление на взаимоотношенията с клиенти. Производствените операции са разделени на 4 групи: производствени операции, операции по поддръжка, операции по качеството и операции по инвентаризация. За дефинирането и развитието на базата данни за производствените операции на интегрираната МОМ система са използвани експериментални данни, емпирични модели и подходи за многокритериална оптимизация. Всяка операция е представена с модел на дейност, дефинирана чрез набор от необходими за производството дейности: дефиниране, изпращане на график, управление на ресурсите, изпълнение, събиране на данни, анализ на производителността и проследяване. Системата може систематично да се подобрява чрез добавяне на нови производствени операции и правила за подпомагане на вземането на решения.


Download PDF full text

Cite this article as:

Vasilev P., Koleva E. G., Manufacturing operations management system for the electron beam welding: process modelling using IEC/EN 62264 standard. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 58 (1), 2023, pp.20-27, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

Issue 9-12, 2022

ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA E+E

Vol. 57. No 9-12/2022
Monthly scientific and technical journal
Published by:
The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications /CEEC/, BULGARIA

20220912-full

C O N T E N T S

Mihail Digalovski, Goran Rafajlovski, Krste Najdenkoski
Energy efficiency improvements in electric drives with centrifugal load 79

Jeremy Blades, Dr Karl O. Jones, Colin Robinson
Audio restoration of dubplates: cleaning and digital processing lacquer records from reggae/dancehall culture 87

Lachezar Lichev, Viktória Hránková, Michaela Masárová, Jakub Lubojacký, Petr Matoušek
Approach in measuring nasal cavity and PNS volume 97

Dr Karl O. Jones, Bethan S. Jones
How robust is the United Kingdom justice system against the advance of deepfake audio and video? 103

Energy efficiency improvements in electric drives with centrifugal load
Mihail Digalovski, Goran Rafajlovski, Krste Najdenkoski

Cite as:

Electric drives with centrifugal torque characteristic are a typical low efficiency drives. These include fans, pumps, blowers etc. In these electric drives, there is great technical and economic potential for significant energy savings. Pumps are the most numerous working machines, therefore the electric drives with pump will be considered in this paper. First, as opportunity to increase energy efficiency will be presented the replacement of existing electric motors in these drives with highly efficient motors – HEM. Will be made an analysis how much is savings due to reduced losses in highly efficient electric motors. The next, will be given a brief introduction to pump systems and then will be presented the ways in which the operating point of the pump can be regulated. In addition, is presented a calculation for energy savings was made a comparison between conventional ways of regulating the operating point of the pump and regulation of the operating point through variable electric drive speed. It analyzes the electricity consumption of low, medium and high-power pumps driven by induction motors that have the ability to regulate the rotation speed through an inverter with U/f regulation.


Download PDF full text

Cite this article as:

Digalovski M., Rafajlovski G., Najdenkoski K. Energy efficiency improvements in electric drives with centrifugal load. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 57 (9-12), 2022, pp.79-86, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

Audio restoration of dubplates: cleaning and digital processing lacquer records from reggae/dancehall culture
Jeremy Blades, Karl O. Jones, Colin Robinson

Cite as:

This paper discusses the cleaning and digital restoration of lacquer records from the Reggae/Dancehall culture known as Dubplates. The paper evaluates the use of certain digital restoration tools used in the processing of the digital audio file. It also discusses the merits of using household goods in the cleaning of these records. The paper also evaluates the use and overuse of certain digital processing tools. This paper is intended to educate laypeople to save these artefacts from further deterioration, and to interest people who are familiar with Reggae culture as well as those who are interested in audio restoration.


Download PDF full text

Cite this article as:

Blades J., Jones K.O., Robinson C. Audio restoration of dubplates: cleaning and digital processing lacquer records from reggae/dancehall culture. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 57 (9-12), 2022, pp.87-96, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

Approach in measuring nasal cavity and PNS volume
Lachezar Lichev, Viktória Hránková, Michaela Masárová, Jakub Lubojacký, Petr Matoušek

Cite as:

With the method and approach developed within the Fotom module, the results obtained are comparable to other volumetric instruments (e.g. OssiriX). This software product is free, easily accessible and applicable in healthcare facilities around the world, unlike other systems that are expensive and often tied to a specific platform, such as the currently available Osirix software. Photogrammetry software can be widely used in otolaryngological practice. One possible use is to measure the nasal cavity and paranasal sinuses (PNS) volume. Knowledge of the development of PNS, anatomy and volume is crucial for the management of pathologies in this area. The importance of knowledge about the volume of the PNS and nasal cavity and their development lies in the great individual variability in the level of their pneumatization and the actual size of the skull. In addition, the establishment of PNS and nasal cavity volume as a standard part of preoperative radiological examination may contribute to the safety and efficacy of endoscopic sinus surgery and transnasal skull-based surgery.

 

С метода и подхода, разработен в рамките на модула Fotom, получените резултати са сравними с други обемни инструменти (напр. OssiriX). Този софтуерен продукт е безплатен, лесно достъпен и приложим в здравни заведения по света, за разлика от други системи, които са скъпи и често обвързани с конкретна платформа, като наличния в момента софтуер Osirix. Софтуерът за фотограметрия може да се използва широко в отоларингологичната практика. Една възможна употреба е за измерване на обема на носната кухина и параназалните синуси (PNS). Познаването на развитието на PNS, анатомията и обема е от решаващо значение за управлението на патологиите в тази област. Значението на познаването на обема на ПНС и носната кухина и тяхното развитие се крие в голямата индивидуална вариабилност в нивото на тяхната пневматизация и реалния размер на черепа. В допълнение, установяването на PNS и обема на носната кухина като стандартна част от предоперативното рентгенологично изследване може да допринесе за безопасността и ефикасността на ендоскопската хирургия на синусите и трансназалната хирургия на черепа.


Download PDF full text

Cite this article as:

Lichev L., Hránková V., Masárová M., Lubojacký J., Matoušek P. Approach in measuring nasal cavity and PNS volume. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 57 (9-12), 2022, pp.97-102, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

How robust is the United Kingdom justice system against the advance of deepfake audio and video?
Karl O. Jones, Bethan S. Jones

Cite as:

A recent development is the application of AI to either alter or create video and audio files – called Deepfakes. The paper examines the issues arising from deepfakes, to determine how robust the UK justice system is against deepfakes. The work analyses deepfake technology, with respect to an evaluation of professional knowledge, evidential standards, and current legislation. The paper discusses difficulties presented by deepfakes, highlighting the need for methods to authenticate digital evidence, and considers what UK legal remedies can protect the justice system and public from digitally falsified evidence. The paper concludes with potential recommendations for the justice system.


Download PDF full text

Cite this article as:

Jones K. O., Jones B. S. How robust is the United Kingdom justice system against the advance of deepfake audio and video? Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 57 (9-12), 2022, pp.103-109, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)